Reklamace

Reklamace

Jak předcházet nedorozuměním u zboží zasílaného prostřednictvím přepravce 

 

1.   Před převzetím zásilky pečlivě zkontrolujte obal, zda není poškozen.

2.   Zkontrolujte obsah balíku, před převzetím a podepsáním dodacího listu.

3.   Překontrolujte zásilku s přiloženou fakturou.

4.   Pokud je obal nebo obsah viditelně narušen v důsledku dopravy, sepište s přepravní
      firmou reklamační protokol a informujte nás o poškození.     

5.   Uchovejte si obaly, obzvlášť speciální velké obaly, manuály a veškeré příslušenství 
      pro případ možné reklamace.

7.   V případě reklamace se řiďte reklamačním řádem, viz. níže..

Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu, když bude porušený obal, nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

 

Reklamační řád


Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou během záruční lhůty.

Záruční doba
Délka záruční doby na veškerý sortiment zakoupený prostřednictvím našeho obchodu je ze zákona 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím, pokud není na zboží výslovně uvedena prodloužená záruka.

Poškození přepravcem
Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

Uplatnění reklamace
Při uplatnění reklamace je nutné, aby kupující předložil daňový doklad o zakoupení zboží (fakturu) a také záruční list.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně manuálů a ostatního příslušenství.

Prodávající nezodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlu.

Neodstranitelná vada
Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle oboustranné dohody.

Odstranitelná vada
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následovně:
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace, u zahraničních dodavatelů je doba vyřízení 45 dnů. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

Předání reklamovaného zboží kupujícímu
Po uvedení zboží do původního bezvadného stavu, prodávající vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

Zánik odpovědnosti za vadu
Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.